Η Σχολή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας έχει μακρά εμπειρία στη βελτιστοποίηση και παρακολούθηση διαδικασιών, τόσο με παραδοσιακές (φυσικοχημικές, μικροβιολογικές αναλύσεις κ.λπ.) όσο και με πιο καινοτόμες αναλυτικές μεθόδους φασματοσκοπικής ποιότητας (TD-NMR, NIR, multispectral κ.λπ.) αναλύσεις και ανάπτυξη εργαλείων φασματοσκοπικής πρόβλεψης που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τροφίμων.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Sæmundargata 2

Ισλανδία

Η Σχολή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας έχει μακρά εμπειρία στη βελτιστοποίηση και παρακολούθηση διαδικασιών, τόσο με παραδοσιακές (φυσικοχημικές, μικροβιολογικές αναλύσεις κ.λπ.) όσο και με πιο καινοτόμες αναλυτικές μεθόδους φασματοσκοπικής ποιότητας (TD-NMR, NIR, multispectral κ.λπ.) αναλύσεις και ανάπτυξη εργαλείων φασματοσκοπικής πρόβλεψης που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τροφίμων.

Το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας θα συμβάλει στο έργο με φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις των ρευμάτων νερού επεξεργασίας για την αξιολόγηση της ποιότητας και της ποσότητας των πολύτιμων συστατικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και προστιθέμενης αξίας στη μεταποίηση, ειδικά στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας στη θάλασσα και στη ξηρά . Το UoI θα αξιολογήσει επίσης την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα και την αξιολόγηση κύκλου ζωής των μελετημένων αλυσίδων αξίας. Προς το παρόν το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας συμμετέχει σε 40 προγράμματα Horizon 2020, εκ των οποίων τα 10 συντονίζονται από το UoI.

Η Matís και το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας, φιλοξενεί αρκετούς μεταπτυχιακούς φοιτητές και έχει μια ισχυρή συνεργασία με το πρόγραμμα EIT Food, το οποίο είναι ένα πολύ αποτελεσματικό κανάλι κατάρτισης και δημιουργίας γνώσεων σε νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες. Τουλάχιστον ένας φοιτητής διδακτορικού από το UoI θα συνεισφέρει επίσης στο έργο.

Συμμετοχή σε ΠΕ

  • ΠΕ2

  • ΠΕ6

  • ΠΕ8

  • ΠΕ10

Συνεισφορά στο έργο

Φυσικοχημική ανάλυση πολύτιμων συστατικών στις ροές νερού που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία τροφίμων, αξιολογήσεις μάζας και ενέργειας και αξιολόγηση κύκλου ζωής (ΑΚΖ) θαλάσσιας και χερσαίας υδατοκαλλιέργειας.