ΕΕ 1

Απαιτήσεις δεοντολογίας
Ηγέτης: AGENSO
Συμμετέχοντες:
Διάρκεια: Νοέμβριος 2020-Οκτώβριος 2024

ΕΕ 2

Διαχείριση του έργου
Ηγέτης: AGENSO
Συμμετέχοντες: Όλοι

Διάρκεια: Νοέμβριος 2020-Οκτώβριος 2024

ΕΕ 3

Πιλοτικό Βιομηχανικής Συμβίωσης-Ελλάδα
Ηγέτης: NTUA
Συμμετέχοντες: AGENSO, ICSS, AB, FCH, REZOS, DNY
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2020-Οκτώβριος 2024

ΕΕ 4

Πιλοτικό Επεξεργασίας Ντομάτας
Ηγέτης: PRODAL
Συμμετέχοντες: CALISPA
Διάρκεια: Νοέμβριος 2020-Οκτώβριος 2024

ΕΕ 5

Πιλοτικό Βιομηχανίας Επεξεργασίας Κρέατος
Ηγέτης: BETA TC
Συμμετέχοντες: MAFRICA
Διάρκεια: Νοέμβριος 2020-Οκτώβριος 2024

ΕΕ 6

Πιλοτικό Βιομηχανίας Επεξεργασίας Ψαριού
Ηγέτης: MATIS
Συμμετέχοντες: UoI, ÚA, SAMF
Διάρκεια: Νοέμβριος 2020-Οκτώβριος 2024

ΕΕ 7

Σύστημα AccelWater συστημάτων
Ηγέτης: ICCS
Συμμετέχοντες: AGENSO, NTUA, REZOS, DNY
Διάρκεια: Νοέμβριος 2020-Αύγουστος 2024

ΕΕ 8

Αξιολόγηση επίδειξης συστημάτων και υπηρεσιών AccelWater
Ηγέτης: DNY
Συμμετέχοντες: AGENSO, NTUA, ICCS, AB, FCH, REZOS, PRODAL, CALISPA, BETA TC, MAFRICA, UoI, MAT, ÚA, SAMF
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2020-Οκτώβριος 2024

EE 9

Επιχειρηματικές Περιπτώσεις και Στρατηγική Εκμετάλλευσης
Ηγέτης: AXIA
Συμμετέχοντες: AGENSO, NTUA, ICCS, REZOS, PRODAL, ANICAV, BETA TC, INNOVACC, MAFRICA
Διάρκεια: Απρίλιος 2021-Οκτώβριος 2024

ΕΕ 10

Δικτύωση, Επικοινωνία και Διάχυση
Ηγέτης: AGENSO
Συμμετέχοντες: Όλοι
Διάρκεια: Νοέμβριος 2020-Οκτώβριος 2024